سؤال امتحان نهایی فیزیك دانشگاه كپنهاگ

 

سؤال امتحان نهایی فیزیك دانشگاه كپنهاگ

 

چگونه می‌توان با یك فشارسنج ارتفاع یك آسمان‌خراش را محاسبه كرد؟

پاسخ یك دانشجو...

ادامه مطلب