ملا و شراب فروش !

 

ملا و شراب فروش

 

سرمایه داری در نزدیکی مسجد قلعه فتح الله کابل...

ادامه مطلب