نوشته بهلول بر دیوار قصر هارون

 

نوشته بهلول بر دیوار قصر هارون

 

هارون الرشید برای گردش و سرکشی به طرف ساختمان های جدید خود رفت. در...

ادامه مطلب