توصیف دنیا

توصیف دنیا اعرابی سالخورده که صد و بیست سال داشت به خدمت معاویه در آمد.معاویه از وی خواست که دنیا را برای...