رستوران مبتکر
داستانک

رستوران مبتکریکی از غذاخوری های بین راه بر سر در ورودی با خط درشت نوشته بود:شما در این مکان غذا میل بفرمایید....

ادامه مطلب