داستانی از ناپلئون

داستانبه هنگام اشغال روسیه توسط ناپلئون دسته ای از سربازان وی ، درگیر جنگ شدیدی در یکی از شهر های...

ادامه مطلب