اس ام اس تاسوعای حسینی

اس ام اس تاسوعای حسینینام معشوق مبر نزد من از عشق مگو عشق دیریست كه در پیچ و خم عباس است هر چه داریم همه...

ادامه مطلب