عکس خر (طنز)
سرگرمی - مطالب خنده دار

عکس خر خر خر خنده دارعکس خر-برای اطلاع بیشتر دوستان ،خر یا اُلاغ یا درازگوش حیوانی است از دسته چهار پایان. این ...

ادامه